OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 marca 2018 r. o godz. 13:45

 

w sali nr 14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Maruszyna, gm. Szaflary, powiat nowotarski, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00096865/4, składającej się z działki ewidencyjnej nr 7782/19
o powierzchni 2 137 m2 wraz z częściami składowymi: budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w miejscowości Maruszyna os. Cisonie 5 oraz budynkiem gospodarczym.

Opis gruntu. Grunt stanowi działka ewid. nr 7782/19 o pow. 2 137 m2. Nieruchomość położona w terenie płaskim. Działka gruntu w kształcie regularnym, nieogrodzona. Nieruchomość uzbrojona w przyłącze sieciowe – energetyczne. Przyłącze kanalizacyjne prowadzi do zbiornika fekalnego okresowo wybieranego (szambo), przyłącze wodociągowe z ujęcia własnego – studni, kt¨®ra zasila 3 budynki mieszkalne. Dojazd do nieruchomości od drogi gminnej poprzez sąsiednią nieruchomość stanowiącą działkę ew. nr 7782/2.

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Obiekt parterowy z poddaszem użytkowym i przyziemiem, murowany w technologii tradycyjnej, ozn. nr porządkowym 5 położonym w Maruszynie os. Cisonie. Budynek wzniesiony w latach 70. ubiegłego wieku, zamieszkały. Obiekt murowany z element¨®w ceramicznych, kryty blachą; stropy żelbetowe, stolarka okienna PCV oraz drewniana; stolarka drzwiowa drewniana oraz typowa płytowa; na podłogach płytki ceramiczne oraz panele podłogowe w zależności od pomieszczeń; ściany wymalowane farbami emulsyjnymi, częściowo boazeria. Jednym bokiem budynek mieszkalny połączony jest z budynkiem gospodarczym. Budynek posiada instalacje wod.-kan., elektryczną, centralnego ogrzewania z pieca opałowego. Powierzchnia użytkowa budynku została określona na podstawie pomiaru bezpośredniego, dokonanego w trakcie oględzin nieruchomości, kt¨®ra wynosi 115,04 m2.

Budynek gospodarczy. Obiekt parterowy, murowano-drewniany, wzniesiony w latach 70. ubiegłego wieku, jedną ścianą przylega do budynku mieszkalnego. Budynek posiada instalację elektryczną. Powierzchnia budynku została określona na podstawie pomiaru bezpośredniego, dokonanego w trakcie oględzin nieruchomości, kt¨®ra wynosi 90,84 m2.  

 

Przeznaczenie wycenianej nieruchomości określono na podstawie Studium uwarunkowań i kierunk¨®w zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/188/98 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 1998 r., zgodnie z kt¨®rym przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowanych objętych zakazem dogęszczania zabudowy wymagających ich restrukturyzacji. Wartość ograniczonych praw rzeczowych –  służebności przejazdu, przechodu i przegonu obciążających ww. nieruchomość  oszacowano na kwotę 13 300,00 zł (łączna wartość służebności obciążających nieruchomość). Stosownie do art. 1000 kpc służebność pozostaje w mocy.

 

Nieruchomość obj. KW NS1T/00096865/4 po uwzględnieniu obciążenia – służebności gruntowych opisanych w dziale III KW oszacowano na kwotę 360 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:  270 075,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 36 010,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najp¨®źniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika
w got¨®wce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Bank¨®w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dw¨®ch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona
w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 1127/15.

 

Położenie: