OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

 

8 marca 2018 r. o godz. 14:20

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7 w sali nr K-123 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: prawo własności nieruchomości przysługujące na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (…). Nieruchomość gruntowa położona
w miejscowości Cianowice przy ul. Ojcowskiej 53, działka ewidencyjna nr 566/1,
o pow. 915 m2, zabudowana domem jednorodzinnym wybudowanym w 2011 r.
w technologii murowanej o powierzchni zabudowy 116,2 m2, powierzchni użytkowej 146,7 m2 wraz z poddaszem oraz garażem. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie VIII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SKALE księga wieczysta nr KR2P/00019458/3.

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 625 400,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 469 050,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 62 540,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika

76 8619 0006 0030 0025 8094 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O. Kraków,

albo w gotówce w Kancelarii Komornika.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 10:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64). Akta egzekucyjne na trzy dni przed terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: