OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1Y/00106905/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

27 lutego 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy pl. Konstytucji 5 w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 4 należącego do dłużnika: (...) położonego: 81-056 Gdynia, Helska 13-19, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Adres spółdzielni: 81-056 Gdynia, Helska 8) dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1Y/00106905/5.

 

Suma oszacowania wynosi 149 279,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 959,25 zł.

Nieruchomość składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z WC o łącznej powierzchni

użytkowej: 43,47 m2, położona jest na drugiej kondygnacji budynku wielolokalowego. Do lokalu przynależy piwnica o pow.: 2,77 m2.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 927,90 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komorniczej albo na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 38 10201853 0000 9502 0195 6879 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ponadto rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Zgodnie z art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie,

dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez

zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o

zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: