OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 lutego 2018 r. o godz. 10:00

 

w sali nr B-104 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 8, położonej w Krakowie przy ul. Bożego Miłosierdzia 4, stanowiącej własność (…).

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00204661/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 319 000,00 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy 00/100 zł)). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:
239 250,00 zł (słownie:
dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100 zł).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 31.01.2018 r. w godz. 12:00 do 13:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 01.02.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Położenie: