OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 lutego 2019 r. o godz. 13:45

 

sala C-124 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

lokal stanowiący odrębną nieruchomość składający się z 1 pokoju, aneksu kuchennego, zlokalizowanego w przedpokoju i łazienki z WC o łącznej pow. 24,62 m2, położony w Krakowie, przy os. Wysokim 15/56, stanowiący własność dłużnika Wanda Kmita,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w dla Krakowa Podgórza w Krakowie nr KR1P/00150836/0. Lokal położony na 3 piętrze (4 kondygnacja). Z własnością lokalu związana jest ułamkowa cześć 1/100 w UW gruntu, na którym posadowiony jest budynek wraz z lokalem, objęty   KR1P/00078416/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 106 427,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 79 820,25 zł.

 

Art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. kwotę 10 642,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 63 8619 0006 0030 0325 8039 0001

 

Zgodnie z art. 953 §1 pkt 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 28.01.2019 roku w godz. 10:00-10:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. W okresie 3 dni przed licytacją akta sprawy można przeglądać w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty I Wydział Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: