OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA4M/00423394/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Mariusz Posak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 marca 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 152 w budynku C odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego: 00-837 Warszawa, Pańska 98/75, Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00423394/4. Lokal mieszkalny składa się z przedpokoju, dwóch łazienek, pokoju z aneksem kuchennym i dwóch pokoi o łącznej powierzchni 92,54 m2 („stan deweloperski”).

 

Suma oszacowania wynosi 924 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 693 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 400,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1440 1143 0000 0000 1660 8882 nie później niż na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy można przeglądać w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie (na tydzień przed licytacją).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: