OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. (23) 697 23 02) ogłasza, że: dnia

 

24 stycznia 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie mającego siedzibę przy Jagiełły 31, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę o powierzchni 0,7600 ha. Położona w obrębie 10 Jeleń. Numer działki 10/2. Wg rejestru gruntów - las i grunty orne. W rzeczywistości jest to nieruchomość leśna, położonej: 13-230 Lidzbark, Jeleń, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: EL1D/00033550/2].

 

Suma oszacowania wynosi 29 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 933,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 990,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie 57 1240 5338 1111 0000 5060 4160

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: