OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 lutego 2018 r. o godz. 13:50

 

w sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 114/3 o pow. 4 a 59 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 199 położonej w miejscowości Szczodrkowice, gmina Skała, powiat krakowski, stanowiącej własność (...) na udziale wynoszącym 1/2 części, (...) na udziale wynoszącym 1/2 części.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Skale o nr KR1P/00019996/6.

 

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę 169 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 126 750,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 24.01.2018 r. w godz. 12:00 do 13:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 25.01.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Położenie: