OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 lutego 2018 r. o godz. 13:30

 

w sali nr B-103 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako działka nr 197/3 o pow. 1,0750 ha obręb ew. nr 3 – Gołyszyn, stanowiąca użytek rolny i użytek leśny. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Skale o nr KW KR2P/00020375/7.

Właścicielem tej nieruchomości jest Jachowicz sp. z o.o. w Krakowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 28 500,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 24.01.2018 r. w godz. 10:30-11:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 25.01.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Położenie: