OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Komornika w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanuska asesor komorniczy Łukasz Puścizna mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 stycznia 2018 r. o godz. 13:30

 

w sali C-112 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

działki nr 631 położonej w Piotrowicach – gmina Koszyce, objętej KW KR1H/00030436/1 o pow. 0,7500 ha o kształcie prostokątnym z dostępem do drogi asfaltowej. Działka zabudowana jest domem jednorodzinnym nr 78 pow. zabudowy 80 m2 i użytkowej ok. 68 m2. Budynek mieszkalny z lat 80-90. XX wieku, wykonany z pustaka, otynkowany i ocieplony, kryty blachą falistą. Wyposażony w elektrykę, wodę, gaz doprowadzony z butli zewnętrznej. Pokoje malowane, podłogi wyłożone panelami. Na posesji znajduje się również ruina budynku gospodarczego. Dalsza cześć działki niezabudowana, stanowi grunt rolny.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (...).

(Księgę wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28).

 

Nieruchomość objęta KW KR1H/00030436/1 oszacowana jest na kwotę 103 400,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 68 933,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. przy licytacji nieruchomości objętej KW KR1H/00030436/1 kwotę: 10 340,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001

podaje na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KM 1644/12” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika znajdującym się w Krakowie – ul. Nowohucka 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 14 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Położenie: