OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2 (tel. (75) 764 60 50) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  

 

14 grudnia 2017 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca dwie działki gruntu: działka nr ew. 82/4 obręb 0005 Karpniki o pow. 555 m2 zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej: część usługowa o pow. 168,53 m2 i część mieszkalna o pow. 163,77 m2 oraz działka 84/2 obręb 0005 Karpniki o pow. 100 m2 położona w Karpnikach przy ul. Rudawskiej 7 i objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00035617/0. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik (...)

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 372 400,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 279 300,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 37 240,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane zostaną do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50.

 

Położenie: