OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzata Walas ogłasza, że dnia

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 318, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 58-160 Świebodzice, Ciernie 150/5A, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1S/00051312/8.

Lokal położony jest na II piętrze – poddaszu wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Świebodzicach w obrębie Ciernie. Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Razem powierzchnia wynosi 33,93 m2. Ogółem powierzchnia użytkowa wraz z przynależną wynosi: 35,38 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 708/10000. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta o nr SW1S/00034702/4.

 

Suma oszacowania wynosi 48 552,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 368,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 855,20.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Wałbrzychu 21 1020 5095 0000 5302 0158 5579

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub być uiszczona do tego dnia w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczony zostały na dzień 22.11.2017 r. na godzinę 16:15.

 

Zdjęcia nieruchomości jak i treść ogłoszenia zamieszczone są na portalu http://www.licytacje.komornik.pl/

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 647 31 60.

 

Położenie: