OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Dominik Krakowiak ogłasza, że dnia

 

18 stycznia 2018 r. o godz. 09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 4, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki nr 877, 878, 991 stanowiące grunty orne, leśne i pastwiska, położone: 97-425 Zelów, Pożdżenice, obręb 27, o łącznej powierzchni 1,6 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1B/00009918/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 32 840,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 21 893,33 zł.

Rękojmia ustalona jest na kwotę: 3 284,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany najpóźniej na dzień przed licytacją do złożenia rękojmi w gotówce lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA 87 1050 1461 1000 0090 3031 0263

i doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie o dokonanej wpłacie. Rękojmia może być też złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Licytowana nieruchomość jest nieruchomością rolną, jednak przy jej sprzedaży nie stosuje się ograniczeń w rozumieniu ustawy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. – o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

 

Położenie: