OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 lutego 2018 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zborczyce i opisanej jako działki ewidencyjne nr 20, 69, 76 oraz 114/2 o łącznej pow. 0,5708 ha. Nieruchomość nr 114/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczonym numerem 36 oraz budynkiem gospodarczym
o łącznej powierzchni 0,1308 ha. Budynek mieszkalny posadowiony jest we wschodniej części działki nr
114/2.

Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 75 m2. Obiekt składa się z parteru oraz nieużytkowego poddasza, niepodpiwniczony. Budynek gospodarczy o pow. 127 m2. Stan techniczny budynku słaby, w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki na działce nr 114/2.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Działki nr 20, 69 oraz 76 są to działki niezabudowane i nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi. Działka nr 20
o pow.  0,03 ha wg rejestru gruntów użytkowana w całości jako grunt orny. Działka nr 69 o pow. 0,16 ha wg rejestru gruntów użytkowana w całości jako grunt orny. Działka nr 76 o pow. 0,25 ha wg rejestru gruntów użytkowana w całości jako łąki trwałe.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach zs.
w Dobczycach o nr KR2Y/00024522/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 193 000,00 zł.

 

Poniżej podaje się wartość poszczególnych działek:

nr 20 - oszacowana na kwotę 1 000,00 zł, cena wywoławcza - 3/4 wynosi: 750,00 zł.

nr 69 - oszacowana na kwotę 8 800,00 zł, cena wywoławcza - 3/4 wynosi: 6 600,00 zł.

nr 76 - oszacowana na kwotę 8 200,00 zł, cena wywoławcza - 3/4 wynosi: 6 150,00 zł.

nr 114/2 - oszacowana na kwotę 175 000,00 zł, cena wywoławcza - 3/4 wynosi:
131 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym
w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i
przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z póź. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju, rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz. U. nr 64. poz. 592 z późn. zmianami,
tj. art. 2a oraz art. 6 i 7
.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

 

Położenie: