OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski (tel. (91) 416 29 79) ogłasza, że dnia

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 13:50

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 8, w sali nr 10 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

należącego do dłużników Stanisława Kasprowiaka i Marioli Mądrowskiej w udziałach po 1/2 prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w postaci: działki nr 55 o pow. 0,1427 ha, grunt objęty prawem użytkowania wieczystego do dnia 01.07.2096 r., nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym, trzykondygnacyjnym, przedwojennym, o pow. użyt. 500,00 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności;

położona: 74-520 Cedynia, ul. Żymierskiego 20,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1Y/00039720/1.

 

Suma oszacowania 299 430,00 zł, cena wywołania 199 620,00 zł.

Cena wywoławcza na drugiej licytacji stanowi 2/3 ceny szacunkowej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 29 943,00 zł, którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji.

Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485

(decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: