OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakow-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

16 stycznia 2018 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr K-112 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużników: (...), opisanej jako: prawo własności, stanowiące wspólność ustawową majątkową małżeńską, nieruchomości gruntowej, tj. działka nr 549/3 o powierzchni 339 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy ok. 91 m2, położonej w Krakowie przy ulicy Mariana Raciborskiego 10, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00071435/1. Budynek w zabudowie bliźniaczej z lat 70-80. XX wieku, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Składa się z trzech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej. Budynek w złym stanie technicznym.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 243 900,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 182 925,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 24 390,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika

76 8619 0006 0030 0025 8094 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O. Kraków,

albo w gotówce w Kancelarii Komornika.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 8 stycznia 2018 r. o godz. 10:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64). Akta egzekucyjne na siedem dni przed terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: