OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 stycznia 2018 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice, tj. lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3, położonego na parterze budynku wielomieszkaniowego zlokalizowanego na os. 1000-lecia nr 29 w Myślenicach. Lokal o pow. użytkowej 77,50 m2 składa się z 4 pokoi, jasnej kuchni, łazienki, WC i 2 przedpokoi. Do lokalu przynależy loggia, a także piwnica nr 3 o pow. 2,80m2. Lokal w stanie dobrym, wykończony. Z przedmiotowym lokalem związany jest udział wynoszący 972/21413 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą nr /00046935/.

 

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (...) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00058003/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 266 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 177 333,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciom licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nic są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nic będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

 

Położenie: