OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 grudnia 2017 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 116 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa położona przy ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu, składająca się z działki ewidencyjnej nr 37/3 o łącznej pow. 0,0061 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1S/00000901/9 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 910,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 432,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości wynosi: 591,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej Kancelarii

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 BGŻ BNP Paribas S. A.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na  poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 487/15”.

Nabycie nieruchomości  w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 ze zm.) Nabywca gruntów rolnych o powierzchni 0,3 ha i więcej mogą być osoby wskazane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2012.803 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 976 § 1 kpc.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: