OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 stycznia 2018 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 101 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Górkach Małych przy ul. Breńskiej 28 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00043580//0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Cieszynie. Nieruchomość gruntowa działki nr ewid. 9/4, 9/5 o łącznej powierzchni 0,1460 ha zabudowana budynkiem handlowo-mieszkalnym.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 1 105 400,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 736 933,33 zł (2/3 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 110 540,00 zł (1/10 sumy oszacowania).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 110 540,00 zł w kasie: Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 11 (I piętro) w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr

77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Sygn. akt Km 177/15

 

Dodatkowe informacje: www.komornikcieszyn.com

 

Położenie: