OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2017 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 101 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaczycach obręb Otrębów posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00082619/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hali przemysłowej – działka nr ewid. 503/8 o powierzchni 0,9939 ha (w hali znajdują się pojemniki z różnymi substancjami, wymagające usunięcia). Teren pokopalniany, przy granicy z Czechami, w paśmie zabudowy wytwórczo-komercyjnej.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 496 428,00 zł (kwota brutto zawiera podatek VAT)

- cena wywołania wynosi: 330 952,00 zł (2/3 ceny oszacowania)

- wysokość rękojmi wynosi: 49 642, 80 zł (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 49 642, 80 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Bielska 11 (I piętro) w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr:

77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Sygn. akt Km 208/16

 

Dodatkowe informacje: www.komornikcieszyn.com

 

Położenie: