OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 13:00

 

sala 20 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Borzęta, opisanej jako lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 106,48 m2, położony na II piętrze i poddaszu budynku nr 191 w Borzęcie. Na pierwszym poziomie lokalu (II piętro budynku) zlokalizowane są dwa pokoje, kuchnia, łazienka, wc oraz hall. Na II poziomie lokalu (poddasze) zlokalizowane są trzy pokoje, łazienka oraz hall. Wejście na II poziom mieszkania stanowią wewnętrzne schody drewniane. Układ funkcjonalny lokalu – bardzo dobry. Do lokalu przynależy piwnica nr 9 o pow. 8,17 m2. Z przedmiotowym lokalem związany jest udział wynoszący 1928/10000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (...), posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KR1Y/00068527/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 274 000,00 zł, cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 205 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nic są ujawnione w księdze wieczystej i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37

 

Położenie: