OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XIV, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (...). Nieruchomość składa się z działki gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 524/2 (obręb ewidencyjny nr 19-Klewinowo) o pow. 4 594 m2 zabudowanej budynkiem administracyjno-mieszkalnym oraz budynkami magazynowymi. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich budynków wynosi 2 504,56 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Klewinowo 35A, gmina Juchnowiec Kościelny.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BIB/00139395/6.

 

Suma oszacowania wynosi 4 817 271,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 211 514,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 481 728,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika do dnia 14.12.2017 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika):

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z treścią art. 953 §1 pkt 4 kpc rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66

 

Położenie: