OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 grudnia 2017 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie (s. III) mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 w Lubartowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

·         nieruchomości gruntowej - działki nr 256, stanowiącej grunt orny, położonej w miejscowości Pałecznica Kolonia, gm. Niedźwiada, o powierzchni 0,48 ha - dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00014042/7.

 

Suma oszacowania wynosi 7 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 760,00 zł;

 

·         nieruchomości gruntowej - działki nr 257, stanowiącej grunt orny, położonej w miejscowości Pałecznica Kolonia, gm. Niedźwiada, o powierzchni 0,48 ha - dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00051347/6.

 

Suma oszacowania wynosi 7 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 760,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Lubartów 34 10203206 0000 8102 0006 3537

Do nabycia ww. nieruchomości mają zastosowanie ograniczenia wynikające z Ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 

Położenie: