OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

23 stycznia 2018 r. o godz. 14:20

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7 w sali nr K-112 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: (…), opisanej jako:
1/2 udziału dłużniczki (…) w prawie własności nieruchomości składającej się z działki nr ew. 2/5 o pow. 0,1632 ha zabudowanej wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem biurowo-magazynowo-usługowym o pow. użytkowej 1 597,89 m2, położonej w Krakowie-Śródmieściu obr. 22 przy ul. Powstańców 93, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00252006/8.

 

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 506 429,00 zł. Przedmiotowy udział oszacowany na kwotę: 2 253 214,50 zł. Cena wywoławcza za przedmiotowy udział wynosi: 1 502 143,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 225 321,45 zł najpóźniej do czasu rozpoczęcia licytacji. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika 76 8619 0006 0030 0025 8094 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy
w Wieliczce F 1 Kraków O. Kraków,
albo w gotówce w kasie Kancelarii Komornika. Nieruchomość tę można oglądać w dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 10:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64). Akta egzekucyjne na tydzień przed terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: