OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2017 r. o godz. 14:00

 

sala 18 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1)    nieruchomości położonej w miejscowości Gdów рrzу ulicy Łapanowskiej 71 i składającej się
z działki ewid. nr 1332/2. Jej obszar wynosi 200 m2 i zabudowana jest niezamieszkałym, nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w złym stanie technicznym
o pow. zabudowy 115 m2 (wydano nakaz do rozbiórki budynku). Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w DOBCZYCACH o nr KW KR2Y/00022296/9 i stanowi własność dłużnika (…),

2)    nieruchomości położonej w miejscowości Gdów przy ul. Łapanowskiej i składającej się
z: działki nr 1330 o pow. 1 000 m2 i działki nr 1342 o pow. 700 m2. Działki są niezabudowane. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w DOBCZYCACH o nr KW KR2Y/00027626/7 i stanowi własność dłużnika (…),

3)    nieruchomości położonej w miejscowości Bilczyce i składającej się z działki ewid. nr 603.
Jej obszar wynosi 8 300 m2 i jest niezabudowana. Nieruchomość posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w DOBCZYCACH o nr KW KR2Y/00029634/0 i stanowi własność dłużnika (…).

 

1.     Nieruchomość wpisana w KR2Y/00022296/9 oszacowana jest na kwotę: 28 100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:
21 075,00 zł.

2.     Nieruchomość wpisana w KR2Y/00027626/7: licytacji podlegają poniższe działki.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania:

  • dz. nr 1330 o pow. 1 000 m2: cena oszacowania: 94 000,00 zł, cena wywołania:
    70 500,00 zł,
  • dz. nr 1342 o pow. 700 m2: cena oszacowania: 57 000,00 zł, cena wywołania:
    42 750,00 zł.

3.     Nieruchomość wpisana w KR2Y/00029634/0 oszacowana jest na kwotę: 185 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:
138 750,00 zł.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział
I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciom licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nic są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nic będą uwzględniane
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.20l6 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Do nabycia nieruchomości stosuję się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia
11 kwietnia 2003 r. Dz.U. nr 64. doz. 592. z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7 odnośnie ksiąg wieczystych KR2Y/00027626/7 oraz KR2Y/00029634/0.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37

 

Położenie: