OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHONŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Józef Zagrobelny (tel. (16) 621 40 41) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 stycznia 2018 r. o godz. 8:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 11
w sali nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika (…), położonej: 37-500 Jarosław, Munina, działka nr 3250/5 o pow. 16,6693 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1J/00096839/3.

 

 Suma oszacowania wynosi 299 266,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 449,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29 926,60 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Jarosławiu 11 1090 2590 0000 0001 2245 7934

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczono w ciągu dwóch tygodni przed licytacją tj.
w następujących terminach od 27.12.2017 r. do dnia 10.01.2018 r. w godz. 10:00-14:00. W kancelarii komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości operat szacunkowy biegłego sądowego wypis z rejestru gruntów wraz
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 621 40 41

 

Położenie: