OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LE1U/00042946/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 listopada 2017 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy Wrocławskiej 3 w sali nr I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

należącego do dłużnika: (...), ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 59-300 Lubin, ul. Leszczynowa 30/1, pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej POLNE w Lubinie, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U 00042946/3.

Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni 35,90 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie.

 

Suma oszacowania wynosi 88 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 225,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 830,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA O. Lubin

81 1600 1462 0008 0486 0358 3001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15.11.2017 r. o godz. 10:00.

W kancelarii komornika znajduje się odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (76) 746 18 05

 

Położenie: