OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Halinie Pietrzyk, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

21 listopada 2017 r. o godz. 12:30

 

w sali nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 4/20 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej o powierzchni 0,0454 ha, położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 61 przy ul. Gwarnej 22, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 116,61 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00019248/1.

 

Udział dłużnika w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 80 682,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 60 511,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 09 listopada 2017 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: