OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 12:00

 

w sali C-124 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

a to:

- nieruchomości położonej w Krakowie – obręb ew. 60 Nowa Huta – i oznaczonej jako: KW KR1P/00240250/6 obejmującej działki o nr 29/1, 53/1, 186/1, 244/1, 188/1.

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika Tadeusza Krochmala

(Księgę Wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7).

 

Nieruchomość – działka nr 29/1 objęta KW KR1P/00240250/6 oszacowana jest na kwotę: 18 390,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 13 792,50 zł.

Nieruchomość – działka nr 53/1 objęta KW KR1P/00240250/6 oszacowana jest na kwotę: 128 880,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.  kwotę: 96 660,00 zł.

Nieruchomość – działka nr 186/1 objęta KW KR1P/00240250/6 oszacowana jest na kwotę: 23 390,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:  3/4 wartości oszacowania, tj.  kwotę: 17 542,50 zł.

Nieruchomość – działka nr 244/1 objęta KW KR1P/00240250/6 oszacowana jest na kwotę: 39 070,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:  3/4 wartości oszacowania, tj.  kwotę: 29 302,50 zł.

Nieruchomość – działka nr 188/1 objęta KW KR1P/00240250/6 oszacowana jest na kwotę: 23 240,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:  3/4 wartości oszacowania, tj.  kwotę: 17 430,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości - tj.:

- przy licytacji działki nr 29/1 kwotę: 1 839,00 zł

- przy licytacji działki nr 53/1 kwotę: 12 888,00 zł

- przy licytacji działki nr 186/1 kwotę: 2 339,00 zł

- przy licytacji działki nr 244/1 kwotę: 3 907,00 zł

- przy licytacji działki nr 188/1 kwotę: 2 324,00 zł

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska nr: 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001 podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie VII KM 853/15” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika znajdującym się w Krakowie – ul. Nowohucka 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. 

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 14 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Położenie: