OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

 29 listopada 2017 r. o godz. 14:15

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr B-119, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: (...), opisanej jako: przysługujący dłużnikowi udział w wysokości 1/6 we własności lokalu mieszkalnego o pow. 46,96 m2 składającego się trzech pokoi (po wydzieleniu niewielkiego pokoju z „dużego pokoju”), kuchni, łazienki, wc, balkonu i przedpokoju, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie przy ul. Meissnera 21 m. 72 (dawniej ul. Południowa 10 m. 72), dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00105780/2. Do lokalu przynależy piwnica.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 267 500,00 zł.

Udział 1/6 w prawie własności oszacowany na kwotę: 44 583,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 29 722,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 458,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika 76 8619 0006 0030 0025 8094 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O. Kraków, albo w gotówce w kasie Kancelarii Komornika.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 9:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64). Akta egzekucyjne na trzy dni przed terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: