OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2017 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-42 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, przy ul. Bieżanowskiej 78/8 stanowiącej własność dłużnika:

(...)

 

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie o numerze KR1P/00469761/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 218 548,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 163 911,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych 00/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21 854,80 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 80/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § l kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym wyłącznie licytację przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 13.11.2017 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: