OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00042822/6

ICo 427/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 listopada 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Michałowicach nr 72A w gminie Lubsza, mieszczący się na parterze i piętrze dwulokalowego budynku mieszkalnego nr 72. Lokal składa się z korytarza i kuchni – na parterze, holu, dwóch pokoi, łazienki, garderoby i komórki – na piętrze, o łącznej powierzchni użytkowej 99,9 m2, oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego – w przyległym budynku gospodarczym, o powierzchni 36,0 m2. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00042822/6. Z własnością lokalu związany jest udział, w 53/100 częściach w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00001894/2, którą stanowi działka nr 188/5 z mapy 1 obrębu 0511 Michałowice.

 

Suma oszacowania wynosi 78 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu, ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: