OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00012759/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 listopada 2017 r. o godz. 10:00

 

w: Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1 sala VI odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (...), położonej: 14-500 Braniewo, Gdańska 8, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00012759/2.

Opis nieruchomości: działka gruntu nr 212/25 o pow. 0,0197 ha (okres użytkowania wieczystego do 21.09.2088 r.) zabudowana budynkiem handlowo-usługowym stanowiącym odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 403,50 m2. Działka gruntu ma kształt regularny, czworokątny i jest uzbrojona w następujące media: woda, kanalizacja, energia elektryczna, sieć telefoniczna. Teren jest utwardzony. Dostęp i dojazd do nieruchomości jest bardzo dobry. Budynek stanowiący odrębną nieruchomość to obiekt trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej z elementami technologii przemysłowej. Budynek został oddany do użytku w roku 1998. Stan techniczny budynku dobry. Budynek składa się z samodzielnych funkcjonalnie lokali. Pow. zabudowy budynku wynosi 120 m2, pow. użytkowa: 403,50 m2, kubatura: 1 426 m3. W piwnicy znajdują się: przedsionek, hol, korytarz, wc z natryskiem, 4 pomieszczenia użytkowe (pow. użytkowa piwnicy wynosi 85,4 m2). Na parterze znajdują się: magazyn, 2 wc, 2 pomieszczenia użytkowe oraz 2 sale sprzedaży (pow. użytkowa parteru wynosi 82,1 m2). Na I piętrze znajdują się 2 hole, 3 pomieszczenia użytkowe, 2 wc (pow. użytkowa I piętra wynosi 85,4 m2). Na II piętrze znajdują się hol, klatka schodowa, 4 pomieszczenia użytkowe (pow. użytkowa II piętra wynosi 81,5 m2). Na poddaszu znajdują się: hol, klatka schodowa, wc, pomieszczenie użytkowe (pow. użytkowa poddasza wynosi 69,1 m2).

 

Suma oszacowania wynosi 1 217 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 913 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 121 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowej 1 sekretariat -sygn. akt I Co 242/14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: