OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

23 listopada 2017 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego praw do lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Parzęczewie przy ul. Parkowej 3A , dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00102708/6,

 

stanowiącej własność dłużnika:

(...).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 77 400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest kwotę: 58 050,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj.: 7 740,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych) – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub książce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 1524/13), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (Sygn. akt sąd. I Co 1419/17).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Położenie: