OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 listopada 2017 r. o godz. 10:15

 

w sali nr B-104 Sądu Rejonowego w dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 8, położonej w Krakowie przy ul. Bożego Miłosierdzia 4, stanowiącej własność: (...).

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00204661/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 319 000,00 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy 00/100 zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 239 250,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100 zł).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony

 

w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001

 

Nieruchomość  można oglądać w dniu 6.11.2017 r. w godz. od 13:30 do 14:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika do dnia 17.11.2017 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy.

 

Położenie: