OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 listopada 2017 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie (s. III) mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57
w Lubartowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/00016037/3, w tym:

1.      nieruchomości gruntowej niezabudowanej – dz. nr 193 (sklasyfikowana jako grunty orne) – położonej w miejscowości Zawada, gm. Ostrówek, o powierzchni 0,34 ha; suma oszacowania wynosi 4 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 450,00 zł;

2.      nieruchomości gruntowej zabudowanej – dz. nr 199 (sklasyfikowana jako grunty orne, grunty rolne zabudowane – budynek mieszkalny, obora, stodoła, drewniany garaż) – położonej w miejscowości Zawada, gm. Ostrówek, o powierzchni 0,9405 ha; suma oszacowania wynosi 173 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
17 360,00 zł;

3.      nieruchomości gruntowej niezabudowanej – dz. nr 232 (sklasyfikowana jako grunty orne) – położonej w miejscowości Zawada, gm. Ostrówek, o powierzchni 0,1495 ha; suma oszacowania wynosi 1 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 190,00 zł;

4.      nieruchomości gruntowej niezabudowanej – dz. nr 231/1 (sklasyfikowana jako łąki trwałe, grunty orne) – położonej w miejscowości Tarkawica, gm. Ostrówek, o powierzchni 0,74 ha; suma oszacowania wynosi 11 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 190,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Lubartów 34 1020 3206 0000 8102 0006 3537.

Ograniczenia dot. nabycia nieruchomości wynikające z Ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego nie mają zastosowania do egzekucji z ww. nieruchomości (Uchwała SN z dn. 18 maja 2017 r., III CZP 13/17).

 

Położenie: