OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc że w dniu

 

1 grudnia 2017 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 307 Sądu Rejonowego w Zakopanem odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zlokalizowanym w województwie małopolskim, powiat tatrzański, gmina Poronin, miejscowość Poronin, obręb 0505 przy ulicy Tatrzańska 97B. Wyceniana nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej numer 4451 o powierzchni 0,5154 ha.

Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny, murowany, posiadający cztery kondygnacje o powierzchni użytkowej wynoszącej 470,11 m2, oraz powierzchni zabudowy wynoszącej 190,45 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 7 km na południowy zachód od centrum Zakopanego (skrzyżowanie ulic Kościuszki i Krupówki) oraz w odległości około 2,5 km od centrum miejscowości Poronin. Dojazd do wycenianej nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej. Przedmiotową nieruchomość stanowi działka o powierzchni 0,5154ha w kształcie foremnego wieloboku, w kształcie litery „L”. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Najbliższe sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowią budynki mieszkalne, oraz pensjonaty i domy wczasowe, jak również działki niezabudowane.

Zlokalizowany w części południowo zachodniej, budynek mieszkalny, posiada cztery kondygnacje (przyziemie, parter, piętro oraz poddasze) o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 470,11 m2 oraz o powierzchni zabudowy wynoszącej 190,45 m2. Obiekt został wybudowany na przełomie lat 70. i 80. XX wieku (1975-1981). Budynek posiada następującą infrastrukturę techniczną: energia elektryczna, w tym siła, instalacja wodociągowa z własnego ujęcia (studnia), instalacja kanalizacyjna (gminna), instalacja C.O. na olej opałowy, sieć teletechniczna.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem 13MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w około 90%, 35Z -tereny zieleni nie urządzonej w około 7% oraz 1KDZ1 – tereny komunikacji – drogi publiczne w około 3%.

 

Nieruchomość jest objęta KW NS1Z/00011492/3 i należy do: (…).

 

Suma oszacowania wynosi 3 539 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 654 475,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 353 930,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: