OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 listopada 2017 r. o godz. 14:30

 

w sali nr B-126 Sądu Rejonowego w dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako:

 

  1. Lokal mieszkalny nr 6, położony w Krakowie przy Rynku Głównym 46, posiadająca założona księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00371326/7.

 

Nieruchomość oszacowana na kwotę: 3 678 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 2 758 500,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 zł).

 

  1. Lokal mieszkalny nr 7 położony w Krakowie przy Rynku Głównym 46, posiadająca założona księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00371328/1.

 

Nieruchomość oszacowana na kwotę: 2 736 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 2 052 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100 zł).

Ww. nieruchomości stanowią własność dłużnika Bosacka Development Partners sp. z o.o. w likwidacji.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania prawa wieczystego użytkowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15 listopada 2017 r, w godz. 13:30 do 14:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 16 listopada 2017 r.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy.

 

 

 

 

 

 

Położenie: