OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00039245/3

I Co 1181/16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2017 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

lokalu mieszkalnego położonego w Lewinie Brzeskim, ul. Narutowicza 17/8, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00039245/3 należącego do dłużnika. Z własnością lokalu związany jest udział w 38/10 000 częściach w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00035424/4, to jest w prawie własności działek gruntu nr 237/8, 230/7, 230/10 z arkusza mapy 6 obrębu 4101 Lewin Brzeski, stanowiących tereny mieszkaniowe – B łącznego obszaru 1,1688 ha i we współwłasności wspólnych części budynków na tych działkach znajdujących się.

Uwaga: powierzchnie użytkowe mieszkania i pomieszczenia przynależnego, nie ujawnione oddzielnie w księdze wieczystej, przyjęto według danych z kartoteki lokali, uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Przedmiotowy lokal mieszkalny, o łącznej powierzchni użytkowej 41,60 m2, obejmuje
2 pokoje (w tym jeden z balkonem), kuchnię, łazienkę i przedpokój, o powierzchni użytkowej 38,00 m2 oraz pomieszczenie przynależne – typową piwnicę o powierzchni 3,60 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 75 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 560,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: