OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Renacie Białek, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

23 października 2017 r. o godz. 14:00

 

w sali Nr D-32 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 53 położonego na drugim piętrze budynku mieszkalnego nr 17 przy ul. Ks. Turka w Krakowie, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 50,40 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00552252/0.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowana jest na kwotę 249 984,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 187 488,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotowy lokal można oglądać w dniu 11 października 2017 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: