OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski – kancelaria komornicza: 60-774 Poznań, ul. Śniadeckich 50/2 zawiadamia, że w dniu

 

7 listopada 2017 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.06, przy ul. Kamiennogórskiej 26 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości (lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość) położonej w 60-458 Poznań, ul. Słupska 60/2, księga wieczysta nr PO1P/00068038/3.

Suma oszacowania wynosi: 244 200,00 zł

Cena wywołania wynosi: 162 800,00 zł

Licytant zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 24 420,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji na rachunek bankowy:

Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski PeKaO nr 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341

lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godz. 8:00-16:00 podając sygn. sprawy KM 2023/12 (tytułem rękojmi pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej). Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się

z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie

II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 910/17/4), w godzinach urzędowania sądu lub w kancelarii komorniczej. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Tel. (61) 222 49 94, fax. (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl

 

Położenie: