OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grotterga 15/2 (tel. (75) 764 60 50) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu        

 

25 października 2017 r. o godzinie 14:40

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21  w sali nr 124 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość obejmująca działki gruntu o łącznej powierzchni 10 885 m2 niezabu dowane nr ew. 633/1 i 633/2 oraz działkę gruntu nr ew. 633/3 zabudowaną budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, położona w Mysłakowicach przy ul. 1 Maja 16, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00001763/1. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik (…).

 

Komornik podaje, iż wartość nieruchomości bez obciążeń wynosi kwotę 133 600,00 zł wartość dożywocia oszacowana jest na kwotę 115 700,00 zł. Wartość nieruchomości będąca podstawą ustalenia ceny wywołania uwzględniająca wartość dożywocia oszacowana jest na kwotę 17 900,00 zł.

 

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 13 425,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 790,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym, przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102  0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy  tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50.

 

Położenie: