OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grotterga 15/2 (tel. (75) 764 60 50) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu        

 

25 października 2017 r. o godzinie 14:20

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21  w sali nr 124 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 84,40 m2 składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni użytkowej 7,80 m2 położonego w Jeleniej Górze przy ul. Tuwima 3, objętego księgą wieczystą nr JG1J/00055554/6 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Właścicielem udziału w wysokości 1/2 w prawie do lokalu mieszkalnego nr 3 jest dłużnik (…). 

 

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 63 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 47 250,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 6 300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102  0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy  tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dnia przed licytacją akta wraz z operatem przekazane zostaną do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50.

 

Położenie: