OGŁOSZENIE O LICYTACJI

OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 października 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 115, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Przedmiotem licytacji jest mieszkanie nr 11 o pow. użyt. 34,55 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,70 m2, położone w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Spółdzielców 2c. Z lokalem związany jest udział w wysokości 81/10000 nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewid. gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 1950/4 o pow. 0,8964 ha, arkusz mapy 10, obręb 0014 Koźle. Nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą nr OP1K/00061384/1, zaś nieruchomość gruntowa księgę wieczystą OP1K/00051506/0. Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania udziału, tj. 7 500,00 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: