OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW PR1P/00097672/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu dr Łukasz Kondratko  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 103, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki nr 428/1, 428/2, 486, 391, 392 i 393 o łącznej powierzchni 1,6000 ha,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Orzechowce,

dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PR1P/00097672/7.

 

Suma oszacowania wynosi 28 692,00 PLN, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 519,00 PLN.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 869,20 PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Przemyślu 81 1240 2568 1111 0010 5548 0225.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz w przeglądać w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 675 13 60

 

Położenie: