OBWIESZCZENIE
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
 
27 listopada 2017 r. o godz. 11:00
 
w Sądzie Rejonowym Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się:
 
DRUGA LICYTACJA
 

1.     nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki numer 724 o powierzchni 0,2400 ha położonej we wsi Dąbie, gmina Włoszczowa. Działka stanowi grunt rolny.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Włoszczowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1W/00052463/8.

2.     nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek numer 118 o pow. 0,0600 ha,
nr 159 o pow. 0,1900 ha, nr 217 o pow. 0,4500 ha, nr 293 o pow. 0,0300 ha, nr 326 o pow. 0,0100 ha, nr 336 o pow. 0,0400 ha, nr 339 o pow. 0,1500 ha, nr 571 o pow. 0,0500 ha,

nr 576 o pow. 0,1200 ha, nr 588 o pow. 0,0900 ha, nr 589 o pow. 0,3600 ha, łączna powierzchnia 1,5500 ha położonej we wsi Kwilina gmina Radków.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Włoszczowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1W/00052433/9.

 

1.     Wartość nieruchomości położonej we wsi Dąbie, gmina Włoszczowa oszacowany jest na kwotę:
2 450,00 zł
. Cena wywołania wynosi: 1 634,00 zł. Wartość rękojmi: 245,00 zł.

 

2.     Wartość nieruchomości położonej we wsi Kwilina, gmina Radków oszacowany jest na kwotę:
246 368,00 zł
. Cena wywołania wynosi: 164 246,00 zł. Wartość rękojmi: 24 637,00 zł.

 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego 
postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. 
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać 

  

  
w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo 

  

  
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej 
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwil uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

  

  
  

  

  
  
 

 

Położenie: