OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00027283/4

 

I Co 1273/16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 października 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużników. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Lewinie Brzeskim, ul. Moniuszki 57/1 stanowiący odrębną nieruchomość dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00027283/4. Z własnością lokalu związany jest udział, w 84/1000 częściach, w wieczystym użytkowaniu do dnia 24.04.2097 r. działki gruntu nr 719/8 z mapy 14 obrębu 4101 Lewin Brzeski, stanowiącej teren zabudowany obszaru 0,0203 ha, i we współwłasności wspólnych części budynku znajdującego się na tej działce, tworzących nieruchomość wspólną objętą księgą wieczystą KW nr OP1B/00019425/3. Lokal mieszkalny, o łącznej powierzchni użytkowej 50,74 m2, składa się z następujących pomieszczeń: przedpokój, 2 pokoje, kuchnia i łazienka, w typowym dla dawnego budownictwa uspołecznionego układzie, ze środkowo usytuowanym przedpokojem. Właściciel mieszkania ma prawo do korzystania z komórki lokatorskiej w piwnicy budynku.

 

Suma oszacowania wynosi 85 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 590,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: