OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska (tel. (59) 842 45 71, 842 44 16) ogłasza, że dnia

 

5 października 2017 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 222, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), a mianowicie: lokal mieszkalny, złożony z: pokoju, łazienki z WC, kuchni, o pow. 40,53 m2, położony na II piętrze, przy ul. Wolności 32/11, w Słupsku, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00088663/4, wraz z udziałem w wys. 803/10000 w częściach wspólnych budynku dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00026763/3.

 

Suma oszacowania wynosi 79 680,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 760,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 968,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającej przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum Słupsk

81 1020 4649 0000 7002 0008 6090

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: