OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

21 września 2017 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie, sala nr 133, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu dłużnika oraz budynków znajdujących się nieruchomości stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Ruszcza przy ul. Kntothego, gmina Połaniec, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1A/00011865/7.

Grunt stanowi własność gminy Połaniec, a znajdujące się na nim budynki stanowią własność dłużnika (…).

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działki ewid. nr 34/3 o pow. 0,0893 ha, stanowiąca własność gminy Połaniec, będąca w wieczystym użytkowaniu dłużnika Iwona Klocko oraz budynki (dom mieszkalny o pow. użytkowej 137,13 m2, budynek inwentarski, tj. stodoła i obora pod jednym dachem) znajdujące się na nieruchomości, które są odrębnym od gruntu przedmiotem własności.

 

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 331 820,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 248 865,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 33 182,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie lub na konto komornika:

PKO BP SA O. Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00, natomiast operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50

 

 

Położenie: