OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 128302

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 września 2017 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Radosław Zalas, Beaty Zalas położonego: 42-200 Częstochowa, ul. K. IŁŁAKOWICZÓWNY 4/32A, Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 128302 [NKW: CZ1C/00128302/2].

Lokal o powierzchni użytkowej 43,22 m2, 2 pokoje, kuchnia przedpokój, łazienka ubikacja, pomieszczenie gospodarcze, położony na IV piętrze budynku wielorodzinnego. Z lokalem związany jest udział 18144000/1000000000 w nieruchomości wspólnej.

 

Suma oszacowania wynosi 78 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 353,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 853,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 19.09.2017 r. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004

z podaniem sygnatury: XV Co 5363/15.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 041 208 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: